Projekty badawcze

  1. Nestorzy socjologii pracy w Polsce o procesach instytucjonalizacji, kryzysu i perspektywach rozwoju tej subdyscypliny” realizowany jest od końca 2015 roku przez Zarząd Sekcji Socjologii Pracy i z udziałem członków Sekcji Socjologii Pracy.
  2. Zielonogórski koordynator badań pt.: Młodzież na pograniczach w Europie Środkowo-Wschodniej (PL- DE) – międzykrajowe badania porównawcze – badania prowadzone wśród uczniów klas maturalnych – 12 szkół, 400 – 700 respondentów. Badania prowadzone przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Instytut Socjologii PWSW w Przemyślu i Centrum Badań nad Młodzieżą w Przemyślu oraz uczelnie na Ukrainie i Słowacji  – marzec – czerwiec 2015.
  3. Projekt własny badań: Uwarunkowania kształtowania się karier zawodowych Lubuszan – 2011 (20 IDI) badania własne (środki własne) – koordynacja pracy sieci ankieterów
  4. Projekt własny badań: Społeczne i indywidualne konsekwencje nietypowych form pracy – 3 edycje badań – 2008 (10 IDI), 2011 (11 IDI), 2012 (20 IDI), badania własne (środki własne) – koordynacja pracy sieci ankieterów
  5. Projekt: Kwalifikacje a rynek pracy w Lubuskim Trójmieście: koordynator części pt: Bezrobotni absolwenci na rynku pracy (250 wywiadów kwestionariuszowych) – przeprowadzone badania i przygotowany raport; projekt wykonany na zlecenie Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej; projekt współfinansowany przez Unię Europejską (rok 2007)